TÍCH CỰC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG - Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019)-DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
  17/09/2019 02:08        

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN, NĂM 2019

BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC

HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN,  ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN, NĂM 2019

CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA 

---

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

- Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý !

- Kính thưa toàn thể Hội nghị !

  Sau một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương và đầy trách nhiệm, Hội nghị Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên năm 2019 tổ chức tại Khánh Hòa với chủ đề “Đảng ủy khối các tỉnh, thành phố Miền Trung và Tây Nguyên sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã hoàn thành các nội dung, chương trình Hội nghị đề ra.

Hội nghị vinh dự được đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến dự và phát biểu chúc mừng Hội nghị.

Tại Hội nghị, sau phần báo cáo đề dẫn khái quát các vấn đề mà Hội nghị quan tâm, được thể hiện trong 16 văn bản tham luận của các đơn vị, chúng ta đã nghe nhiều ý kiến phát biểu thảo luận. Nhiều ý kiến cho rằng nội dung của Hội nghị lần này được chuẩn bị nghiêm túc, phát biểu đề dẫn của Ban Tổ chức Hội nghị và các báo cáo tham luận đề cập nhiều vấn đề được quan tâm, có chất lượng cao, đánh giá đúng thực trạng về hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên trong tình hình hiện nay, nhất là kết quả bước đầu sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị đã tập trung vào các nội dung cơ bản đó là:

Vấn đề liên quan mô hình Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về những thuận lợi và khó khăn sau khi hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp; tình hình tổ chức bộ máy, việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác cán bộ với, cùng một số kinh nghiệm tuy mới là bước đầu nhưng rất thiết thực và quý báu trong công tác chính trị, tư tưởng… Dù mang tính đặc trưng của một mô hình mới - Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh - nhưng những nội dung được đề cập, trao đổi tại Hội nghị cũng là các vấn đề mà Đảng ủy Khối các cơ quan cùng rất quan tâm.

Về các vấn đề mà các Đảng ủy Khối của cả hai mô hình đều quan tâm: Hội nghị được tiếp nhận các tham luận và bàn bạc, trao đổi về những giải pháp nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối; về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Khối; việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cùng kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Những kinh nghiệm lãnh đạo công tác đoàn thể, công tác cải cách hành chính, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xây dựng - thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối cũng là những nội dung được Hội nghị trao đổi, chia sẻ tận tình, sâu sắc...

Hội nghị còn nêu lên những vấn đề bất cập đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết để các Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp có cơ sở phát huy tốt chức năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tựu trung các kiến nghị đó là đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời ban hành các quy định sửa đổi Quy định 293-QĐ/TW ngày 23/03/2010, Quy định 294-QĐ/TW ngày 23/03/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của 02 loại hình Đảng uỷ Khối các cơ quan và Đảng ủy Khối doanh nghiệp, trong đó có bổ sung quy định một số nhiệm vụ về công tác dân vận, công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quy định về việc thành lập Công đoàn Khối thuộc Đảng ủy Khối nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng đối với tổ chức công đoàn. Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, mối quan hệ công tác Đảng uỷ Khối các cơ quan - doanh nghiệp để có sự thống nhất trong toàn Đảng về tên gọi và tổ chức hoạt động của Đảng uỷ Khối các cơ quan, Đảng uỷ Khối các cơ quan - doanh nghiệp.

Và theo đó, nhiều quy định cũng cần sơ kết, tổng kết, đánh giá, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới như: Quy định số 76 của Bộ Chính trị (năm 2000); Quy định số 97, 98 (năm 2004); Quy định số 287, 288 (năm 2010); Quy định số 170 (năm 2013).

Tại hội nghị chúng ta cũng đã suy tôn đơn vị đăng cai hội nghị năm 2020 là Đảng ủy Khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận, đồng thời dự kiến đơn vị đăng cai năm 2021 là Đảng ủy Khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh Gia Lai.

Những nội dung được Hội nghị tiếp nhận, thảo luận, trao đổi, chính là những kinh nghiệm, những giải pháp, những gợi ý giúp cho Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp của mỗi tỉnh, thành phố tham khảo, rút kinh nghiệm, không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

Kính thưa các đồng chí.

Ban Tổ chức Hội nghị xin tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đã trình bày tại Hội nghị cũng như các báo cáo tham luận của các đơn vị đã gửi đến Hội nghị. Những nội dung này sẽ được tổng hợp thành kết luận của Hội nghị và thông báo đến Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố và Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Kính thưa Hội nghị!

Hội nghị của chúng ta đã thành công do có sự quan tâm tạo điều kiện của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa; sự tham gia nhiệt tình của Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, thành phố trong khu vực. Cho phép tôi thay mặt Ban tổ chức Hội nghị trân trọng cảm ơn Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa; cảm ơn Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dù không trực tiếp dự Hội nghị nhưng cũng đã quan tâm động viên; cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Công an tỉnh, Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Khách sạn Palace, Khách sạn Yasaka, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, các tình nguyện viên của Đoàn khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa. 

Ban Tổ chức Hội nghị xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị khách quý, quý vị đại biểu, các đoàn tham dự Hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên năm 2019 tổ chức tại Khánh Hòa. Hẹn gặp nhau tại tỉnh Ninh Thuận vào năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

Các trưởng đoàn của Đảng ủy Khối18 tỉnh miền Trung - Tây nguyên tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

 

Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 393420