TÍCH CỰC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG - Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019)-DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
  05/02/2018 09:21        

Thành ủy Nha Trang: Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ gắn với điều động và luân chuyển cán bộ

Xác định quy hoạch cán bộ là nền tảng, là căn cứ cho việc đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ, làm tốt quy hoạch cán bộ là tạo điều kiện để kiện toàn tổ chức và đổi mới cán bộ một cách thường xuyên, bảo đảm được tính kế thừa, liên tục trong đội ngũ cán bộ, tránh tình trạng bị thiếu và hụt hẫng cán bộ. Vì vậy, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ; thực hiện việc rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ theo phương châm “động”, “mở”, tiến hành dân chủ và công khai. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) của Đảng về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, trong đó xác định, “Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”, Ban tổ chức Thành ủy đã có Hướng dẫn số 06 ngày 25/7/2016 “về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ mới”. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Đề án số 02 ngày 16/9/2016 về quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh cán bộ chủ chốt thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, xác định mục tiêu của quy hoạch là lựa chọn được những cán bộ thực sự có đức, có tài để đưa vào nguồn kế cận, dự bị; từng bước giao nhiệm vụ, thử thách, rèn luyện, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thông qua trường lớp và qua thực tiễn nhằm tạo nguồn bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chât, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Xây dựng cụ thể hóa tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố và xã phường về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ, năng lực thực tiễn, về độ tuổi.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá cán bộ, đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, những cán bộ trẻ, có trình độ và triển vọng phát triển. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thành ủy đã giới thiệu danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 94 đồng chí; Ban Thường vụ 30 đồng chí. Trên cơ sở quy hoạch của cấp ủy, thành phố cũng đã giới thiệu quy hoạch các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đối với cấp cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy đã phê duyệt và đưa vào quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 539 đồng chí; 124 đồng chí đưa vào danh sách quy hoạch cấp trưởng, cấp phó cơ quan phòng ban và tương đương của thành phố.

Nhìn chung, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở và thành phố được thực hiện đúng quy trình thủ tục, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan và công khai. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, Thành ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận; từng bước thực hiện bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự để bầu cử theo quy hoạch. Thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sau năm 2020; căn cứ Thông báo số 295-TB/TCTU, ngày 16/5/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý”,  Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ xây dựng Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 06/9/2017 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sau năm 2020. Trong đó xác định, mục đích của việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố nhằm tạo điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, giúp cán bộ phát triển toàn diện, vững vàng, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và cả lâu dài của thành phố. Thực hiện kết hợp việc sắp xếp, bố trí cán bộ với đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, chuẩn bị trước một bước nguồn nhân sự cấp ủy của thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, tạo sự liên thông trong công tác cán bộ giữa thành phố và xã, phường, giữa xã, phường và thành phố, khắc phục tình trạng trì trệ, cục bộ, khép kín trong từng ngành, từng địa phương, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ của thành phố. Danh sách cán bộ dự kiến luân chuyển có tên trong danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 32 đồng chí, được công khai gửi đến tất cả các cơ quan, tổ chức nơi có cán bộ trong danh sách quy hoạch thuộc diện luân chuyển, điều động. Thời hạn luân chuyển cán bộ nói chung phải từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên. Đối với những trường hợp có thời gian luân chuyển chưa đủ 36 tháng, thì trước khi kết thúc thời hạn luân chuyển, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ trực tiếp thực hiện việc nhận xét, đánh giá, cân nhắc việc bố trí nhiệm vụ mới cho cán bộ đáp ứng yêu cầu, quy trình của công tác tổ chức cán bộ. Bên cạnh đó, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cũng như tạo điều kiện để cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách từ thực tiễn cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Thành ủy cũng xây dựng kế hoạch điều động công chức các cơ quan, phòng ban thuộc thành phố về giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy, phó chủ tịch UBND xã, phường. Trong đó, quy định rõ điều kiện về độ tuổi không quá 35 tuổi (đối với nam có thể cao hơn nhưng tối đa không quá 40 tuổi), có trình độ chuyên môn đại học và lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Trong năm 2017, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ giới thiệu bầu bổ sung 03 Ủy viên Ban Thường vụ, trong đó phân công 01 đồng chí giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, 01 đồng chí bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, 01 đồng chí là Trưởng Công an thành phố. Thực hiện điều động 01 đồng chí, bổ nhiệm 07 đồng chí, giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo thành phố và xã, phường gồm 09 đồng chí. Việc điều động và bổ nhiệm đã góp phần hoàn thiện biên chế bộ máy lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thành phố và các xã, phường trên địa bàn, tạo sự đồng đều về chất lượng cán bộ từng cấp.

Tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong năm 2017, thành phố đã thực hiện việc luân chuyển 01 đồng chí giữ chức vụ bí thư đảng ủy phường và 01 đồng chí giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy, quyền chủ tịch UBND xã. Hiện nay, có 06 cán bộ thành phố đang thực hiện việc luân chuyển tại các xã, phường để giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý. Cán bộ được luân chuyển về cơ sở bước đầu đã thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành công việc, tạo được phong trào mới, cách làm mới ở địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp ủy, lãnh đạo địa phương vẫn chưa nhận thức đầy đủ yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cán bộ, nhất là đối với công tác quy hoạch, điều động và luân chuyển cán bộ. Có nơi vẫn còn tư tưởng khép kín, cục bộ địa phương, cho rằng việc điều động, luân chuyển cán bộ đã áp đặt và ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu của nhân sự nguồn tại chỗ.

Để nâng cao chất lượng các khâu trong công tác cán bộ trên địa bàn thành phố, nhất là nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch gắn với luân chuyển và điều động cán bộ, cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết số 42 ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về “Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Kết luận số 24 ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị "về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và sau năm 2020".

Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ hàng năm; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch theo phương châm “động” và “mở”, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công tâm. Kịp thời phát hiện, bổ sung những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn, triển vọng vào danh sách quy hoạch, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch số cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ gắn với đổi mới đồng bộ các khâu khác trong công tác cán bộ theo hướng đánh giá cán bộ là tiền đề, quy hoạch cán bộ là nền tảng, luân chuyển cán bộ là khâu đột phá, đào tạo bồi dưỡng cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài. Mạnh dạn đưa cán bộ nguồn có triển vọng về đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số địa phương có nhiều khó khăn để đào tạo, thử thách và tích lũy kinh nghiệm. Mặt khác, cấp ủy các cấp cần thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình trong công tác cán bộ; kiểm tra, đánh giá cán bộ trước và sau khi luân chuyển, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý trên địa bàn thành phố, đáp ứng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới./.

Phùng Thị Thùy Trang

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 

Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 420343