Object reference not set to an instance of an object.

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022) - KỶ NIỆM 33 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA (06/6/1989 - 06/6/2022)- CHÀO MỪNG kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2022)- kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2022) và 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)- Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022)- KỶ NIỆM 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2022) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM nGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2022) - TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI  

  09/02/2018 19:19        

Tìm hiểu quy định mới của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Sau hơn 04 năm thực hiện Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (sau đây viết tắt là Quy định 181), từ thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, hoạt động của đảng viên và tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, ngày 15/11/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 102-QĐ/TW (sau đây viết tắt là Quy định 102) thay thế cho Quy định 181. So với Quy định 181 thì Quy định 102 có bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để tiếp tục cụ thể hoá Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, cập nhật đầy đủ hơn những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Qua nghiên cứu Quy định 102, xin trao đổi một số nội dung sau:

Ảnh minh họa

Quy định mới về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được xây dựng trên cơ sở Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Nội dung Quy định bảo đảm thống nhất và đồng bộ với các văn bản khác của Đảng; cơ bản kế thừa các nội dung của Quy định 181; chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung còn thiếu, chưa cụ thể, chưa rõ, cụ thể hoá thêm một số nội dung của Điều lệ Đảng và Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng.

Quy định 102 giữ nguyên số chương (gồm 05 chương) và tên chương như Quy định 181, với 37 điều (tăng 01 Điều so với Quy định 181), cụ thể hoá các nội dung vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật trên 28 lĩnh vực, lược bỏ những nội dung, cụm từ không còn phù hợp và 06 hành vi vi phạm trùng lặp ở các điều.

So với Quy định 181, Quy định 102 bổ sung 59 hành vi vi phạm phải xử lý kỷ luật, tập trung chủ yếu ở 16 lĩnh vực; chuyển 02 hành vi vi phạm trước đây áp dụng hình thức xử lý kỷ luật khiển trách nay áp dụng hình hình thức xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) và 06 hành vi vi phạm trước đây áp dụng hình thức xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) nay áp dụng hình thức xử lý kỷ luật khai trừ.

1. Về nguyên tắc xử lý kỷ luật: Bổ sung nội dung “Không được luân chuyển, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; phong, tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên đang được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật” (Khoản 11, Điều 2).

Bổ sung Điều 3 về thời hiệu xử lý kỷ luật: “Thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng là thời hạn được quy định trong Quy định này mà khi hết thời hạn đó thì đảng viên có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên được quy định là 05 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức. Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Nếu trong thời hạn xử lý kỷ luật được quy định tại Điểm a Khoản này, đảng viên có hành vi vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm mới. Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đảng đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; vi phạm về chính trị nội bộ; về an ninh, quốc phòng, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia và việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp”.

2. Vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ (Điều 7):

Bổ sung 02 hành vi vi phạm phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách (Khoản 1): (1) Thiếu trách nhiệm trong đấu tranh chống biểu hiện quy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; (2) Không trung thực trong khai lý lịch, lịch sử bản thân và bổ sung lý lịch đảng viên.

Bổ sung 07 hành vi vi phạm bị kỷ luật khai trừ (Khoản 3): (1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”. (2) Cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; truyền thống của dân tộc, của Đảng và Nhà nước. (3) Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước. (4) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng. (5) Tác động, lôi kéo, định hướng dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng. (6) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. (7) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật. Sáng tác, quảng bá những tác phấm văn hóa, văn nghệ lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

3. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ (Điều 8):

Bổ sung hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách (Khoản 1): “Không chấp hành chế độ báo cáo, chế độ thông tin và trả lời chất vấn theo quy định của Đảng và Nhà nước”.

Bổ sung 06 hành vi vi phạm bị kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) (Khoản 2): (1) Cục bộ, bè phái, độc đoán, chuyên quyền trong chỉ đạo, điều hành dẫn đến vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. (2) Ban hành văn bản hoặc có việc làm trái với nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy, tổ chức đảng. (3) Lợi dụng tập trung dân chủ để vận động cá nhân, chi phối tập thể, quyết định theo ý chí chủ quan làm lợi cho cá nhân, người thân, phe nhóm, dòng họ. (4) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trấn áp cấp dưới, trù dập người có ý kiến thuộc về thiểu số hoặc trái với ý kiến của mình. (5) Không chấp hành các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của tổ chức đảng cấp trên và cấp mình. (6) Cố ý nói và làm trái nghị quyết, quyết định, kết luận đã được tập thể thống nhất thông qua.

Bỏ hành vi quy định tại Điểm c, Khoản 2: “Tổ chức hoặc thuê người khác trả thù người phê bình, tố cáo cơ quan, đơn vị, cá nhân mình hoặc người cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm của cơ quan, đơn vị, cá nhân mình” vì đã được quy định ở điều khác.

4. Vi phạm các quy định về bầu cử (Điều 9) :

Chuyển hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật khiển trách sang xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vu): Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc ảnh hưởng của người có chức vụ, quyền hạn tác động, gây áp lực đến các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền để đề cử người thân của mình vào các chức danh lãnh đạo của tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Chuyển hành vi “Tổ chức lực lượng, phe nhóm, dòng họ, cục bộ để vận động người tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử vào các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trái quy định” từ kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) sang kỷ luật khai trừ .

5. Vi phạm về tuyên truyền, phát ngôn (Điều 10) :

Bổ sung thêm hành vi vi phạm bị xử lý khiển trách (Khoản 1): Không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

Bổ sung thêm hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (Khoản 2): Cung cấp thông tin gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và trật tự, an toàn xã hội.

6. Vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ (Điều 11):

Bổ sung thêm hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật khiển trách (Khoản 1): Làm mất thẻ đảng viên không có lý do chính đáng hoặc sử dụng thẻ đảng viên sai mục đích; thực hiện không đúng quy định về chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên hoặc nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng không đúng quy định; không thực hiện viết phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên.

Bổ sung thêm 05 hành vi vi phạm xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (Khoản 2): (1) Khai man thương tật, khai khống thành tích, quá trình công tác để được phong hàm, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, công nhận danh hiệu hoặc được hưởng chế độ, chính sách trái quy định. (2) Cố ý tham mưu cho cấp trên quyết định hoặc cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, tiêu chuẩn. (3) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn người đứng đầu để quyết định không đúng nguyên tắc, quy định, thẩm quyền về công tác tổ chức, cán bộ. (4) Thiếu trung thực, gương mẫu, biết mình không đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng vẫn tìm mọi cách để các cơ quan chức năng tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu bầu, ứng cử, đề cử, khen thưởng đối với mình trái quy định. (5) Thiếu trách nhiệm hoặc do động cơ cá nhân làm thất lạc, mất hồ sơ cán bộ, đảng viên, tài liệu hồ sơ của tổ chức đảng thuộc trách nhiệm quản lý; cung cấp hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên cho người không có trách nhiệm biết trái quy định.

Bổ sung 02 hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật khai trừ (Khoản 3): (1) Làm giả hồ sơ để được xét đi học, tiếp nhận, tuyển dụng vào các cơ quan, tổ chức. (2) Dùng thẻ đảng viên để vay tiền hoặc tài sản.

7. Vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm (Điều 13):

Bổ sung hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật khiển trách (Khoản 1): Thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội.

Bổ sung 03 hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (Khoản 2): (1) Bỏ lọt tội phạm, cản trở, gây khó khăn, trở ngại trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, ân giảm hoặc để hư hỏng, mất, thất lạc hồ sơ, tài liệu, chứng cứ của vụ án. (2) Bảo kê, bao che, tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật. (3) Cố ý tham mưu việc quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, khởi tố bị can hoặc tạm giữ, tạm giam người trái quy định của pháp luật.

Bổ sung hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật khai trừ (Khoản 3): Cố ý không quyết định khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến hết thời hiệu xử lý vụ việc vi phạm hoặc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trái quy định pháp luật.

8. Vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Điều 16) :

Bổ sung 04 hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật khiển trách (Khoản 1): (1) Không chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc kê khai tài sản, thu nhập thuộc trách nhiệm được giao hoặc không kê khai, kê khai tài sản không đúng quy định. (2) Buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách nhưng không chủ động phát hiện, xử lý. (3)Tổ chức du lịch, tặng quà để lợi dụng người có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành quyết định sai, có lợi cho bản thân hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp mà mình tham gia. (4) Tổ chức việc giao lưu, liên hoan, gặp mặt để tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi.

Bổ sung 02 hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (Khoản 2): (1) Quyết định phê duyệt hoặc tổ chức thực hiện dự án đầu tư gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước; đầu tư tràn lan không hiệu quả; chi tiêu công quỹ trái quy định. (2) Kê khai tài sản và giải trình về biến động tài sản, nguồn gốc tài sản không trung thực.

Bổ sung 02 hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật khai trừ : (1) Cố ý không chỉ đạo và tổ chức thực hiện thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng. (2) Cố ý chỉ đạo xử lý hành chính, kinh tế đối với hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm hoặc cho miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trái pháp luật đối với người phạm tội tham nhũng.

Chuyển hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật khiển trách sang xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): Tạo điều kiện để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực mình hoặc đơn vị mình trực tiếp phụ trách trái quy định nhằm trục lợi.

Chuyển 05 hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) sang xử lý kỷ luật khai trừ : (1) Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định. Đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định. Nhũng nhiễu, vòi vĩnh khi thực hiện công vụ. (2) Tham ô tài sản, lợi dụng chính sách an sinh xã hội và quỹ cứu trợ, cứu nạn để tham nhũng; lợi dụng việc lập các loại quỹ để trục lợi. (3) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu hoặc quyết định tỉ lệ phần vốn của Nhà nước trong các doanh nghiệp nhằm trục lợi dưới mọi hình thức. (4) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh  hưởng với người khác hoặc giả mạo trong công tác để trục lợi hoặc khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước, của tập thể nhằm trục lợi. (5) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao để bao che, tiếp tay cho người có hành vi vi phạm pháp luật; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, ân giảm vì vụ lợi.

9. Vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Điều 18) :

Bổ sung 03 hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (Khoản 2): (1) Lập quỹ trái phép; báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị kế toán; hủy bỏ hoặc làm hư hỏng tài liệu, chứng từ kế toán trước thời hạn lưu trữ theo quy định. (2) Thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ quy định về nghĩa vụ của các bên thế chấp và bên nhận thế chấp, cầm cố, bão lãnh vay vốn theo quy định. (3) Thiếu trách nhiệm trong công tác thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bổ sung hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật khai trừ (Khoản 3): Chỉ đạo hoặc thông đồng với cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống để chiếm đoạt tiền, tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Bỏ hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật khiển trách : “Vô ý làm lộ bí mật các thông tin, báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật trong ngành tài chính, ngân hàng” vì đã có quy định ở Điều 10.

10. Vi phạm trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội (Điều 20 ):

Bổ sung hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách (Khoản 1): Xác nhận không đúng để bản thân hoặc người khác hưởng chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi đối với người có công.

Bỏ hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): “Vi phạm các quy định khác về chính sách an sinh xã hội, cứu trợ, cứu nạn, nhân đạo, từ thiện làm giảm lòng tin hoặc hiểu không đúng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước” vì đã có quy định ở các khoản khác trong Điều này.

11. Vi phạm về quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ (Điều 22) :

Bổ sung hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật khiển trách : Kê khai không đúng và sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.

Bổ sung hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): Cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình để sử dụng trong việc tuyển dụng, đi học, thi nâng ngạch, bổ nhiệm, bầu cử hoặc các mục đích trái quy định.

12. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình (Điều 27) , về cơ bản giữ nguyên như Quy định 181, bỏ hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật khiển trách “Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam” vì đã có quy định tại Điều 28.

13. Vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp trong ngành y tế ( Điều 2 8) , bổ sung hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (Khoản 2): “Sản xuất, kinh doanh, cấp phép hoặc cho phép nhập khẩu, cung cấp thiết bị y tế, thuốc tân dược không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam”.

14. Vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành ( Điều 2 9) :

Bổ sung hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật khiển trách (Khoản 1): Có trách nhiệm nhưng né tránh, không kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật khi phát hiện đảng viên thuộc diện quản lý vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cũng tại Khoản 1 điều này, bỏ hành vi: “Không chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao” vì đã có quy định tại Khoản 1, Điều 16 .

15. Vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ , công vụ ( Điều 30) :

Bổ sung 04 hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật khiển trách (Khoản 1): (1) Thực hiện không đúng, không đầy đủ so với quy định về báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập. (2) Thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định gây hậu quả cho cá nhân, tổ chức. (3) Không báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong tổ chức, đơn vị. (4) Yêu cầu tổ chức, công dân thực hiện các thủ tục hành chính không đúng quy định.

Bổ sung 04 hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (Khoản 2): (1) Quản lý và sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước, tổ chức và công dân để vụ lợi. (2) Trốn tránh trách nhiệm về những hậu quả do mình gây ra trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn. (3) Tạo vây cánh, bè phái, nhóm lợi ích, chia rẽ, lôi kéo, mất đoàn kết với đồng nghiệp trong tổ chức, cơ quan, đơn vị. (4) Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn, sử dụng thông tin, tài liệu, phương tiện liên quan đến thực thi công vụ để vụ lợi hoặc làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cơ quan, đơn vị.

16. Vi phạm về tệ nạn xã hội ( Điều 3 1) : Bổ sung 02 hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (Khoản 2): (1) Tham gia đánh bạc hoặc sử dụng các chất ma túy hoặc tham gia các tệ nạn xã hội khác. (2) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng chung sống trong gia đình sử dụng, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

17. Vi phạm về tín ngưỡng, tôn giáo ( Điều 3 4) , bổ sung hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (Khoản 2): Ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân tác động xấu đến đoàn kết dân tộc, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Với nhiều điểm được bổ sung, sửa đổi của Quy định 102, hy vọng kỷ cương, kỷ luật của Đảng sẽ được tăng cường, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới và kỳ vọng của nhân dân.

Theo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

 
Tên
Email *    
Tiêu đề
Nội dung
Mã code    

 

Ý kiến độc giả

 

 

 

 

Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1701846