Object reference not set to an instance of an object.
TÍCH CỰC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG - Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019)-DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
  19/04/2018 14:37        

Kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị: Những nội dung cơ bản từ nay đến năm 2021

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công việc từ nay đến năm 2021 vô cùng bề bộn, Báo Khánh Hòa giới thiệu những nội dung cơ bản nhất.


Mục tiêu hướng tới


Cùng với cả nước, Khánh Hòa tiếp tục rà soát lại bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm dần đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm cấp phó. Đi cùng với đó là sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương. Trong giai đoạn này, tỉnh sẽ thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối. Đến năm 2021, phấn đấu giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.


Bộn bề công việc từ nay đến năm 2021


Hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy đang phối hợp với các ban Đảng xây dựng đề án thực hiện sáp nhập văn phòng của các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy vào Văn phòng Tỉnh ủy, thành 1 văn phòng chung phục vụ cho Tỉnh ủy. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị thực hiện hợp nhất 3 văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và UBND tỉnh thành 1 văn phòng phục vụ chung, sẽ thực hiện khi có hướng dẫn của Trung ương.


Trong năm 2018, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh rà soát, sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện theo quy định khung của Chính phủ. Chỉ đạo các sở, ban, ngành sắp xếp, cơ cấu lại bên trong các phòng, ban, chi cục, trung tâm, ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng cấp phó, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm cấp phó của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Chủ động rà soát, sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành ở cấp tỉnh, cấp huyện, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách.


Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phó các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện cho phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng và tương đương; xây dựng quy định số lượng (tỷ lệ %) phó trưởng phòng và tương đương trên tổng số công chức trong 1 phòng, ban, chi cục, trung tâm của các các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và phòng, ban thuộc UBND cấp huyện.


Trong thời gian chờ Trung ương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22-10-2009, Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ngày 8-4-2013 và một số văn bản pháp luật có liên quan, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định đang thực hiện tại địa phương theo hướng quy định khung số lượng chức danh cán bộ, công chức cấp xã, xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn của từng chức danh. Áp dụng ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương.


Chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định về hoạt động của các hội quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật. Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao.

 
Riêng trong năm 2018, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, chỉ đạo xây dựng đề án thực hiện thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện để giảm đầu mối. Chủ trì xây dựng đề án chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ công tác để chờ nghỉ hưu và những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và triển khai đề án cán bộ trẻ, cán bộ nữ.


Đối với các huyện, thị, thành ủy: đề xuất thực hiện chủ trương thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan Đảng và Nhà nước, cơ quan Đảng và MTTQ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện những nơi có đủ điều kiện. Thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQ cấp huyện ở những nơi có điều kiện. Thực hiện hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND và UBND ở những nơi có điều kiện. Thực hiện nhất quán chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Thực hiện thí điểm mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện khi có đủ điều kiện. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) ở những nơi đủ điều kiện.


Nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2026


Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, giai đoạn từ 2021 - 2030 sẽ tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với điều kiện mới, gắn với giảm biên chế. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, khắc phục tình trạng chồng chéo. Thực hiện áp dụng và phân định rõ mô hình chính quyền nông thôn, đô thị và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thôn theo tiêu chuẩn quy định của Trung ương và thực tế địa phương.


Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện giảm hợp lý số lượng đại biểu HĐND các cấp, số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với lộ trình của Trung ương.


                                 *****


Chúng ta đều biết, hiện nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế là vấn đề sống còn, quyết định đến sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện sẽ có nhiều khó khăn, nhiều vấn đề nhạy cảm vì sẽ tác động đến tâm tư và quyền lợi của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Chính vì vậy, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Theo Báo Khánh Hòa

 
Tên
Email *    
Tiêu đề
Nội dung
Mã code    

 

Ý kiến độc giả

Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 361680