DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019) - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta - KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2019) và 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA (1949-2019)

 

 

Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
DANH MỤC VĂN BẢN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC 2018-201901/08/2019 THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 trong năm 2018, 2019 (đến thời điểm 31/7/2019
Số 12-CTr/ĐUK19/07/2019 CHƯƠNG TRÌNH số 12-CTr/ĐUK, ngày 19/07/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ Khánh Hòa triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019 - 2020 (có kèm file CHƯƠNG TRÌNH Triển khai công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Học viện Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, giai đoạn (2019 - 2020)
Số 86-KH/ĐUK19/07/2019 KẾ HOẠCH số 86-KH/ĐUK , ngày 19/07/2019 của BTV ĐUK (có kèm Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy) về tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2020)
Số 1053-CV/ĐUK08/07/2019 Công văn số 1053-CV/ĐUK, ngày 08/07/2019 của BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Khánh Hòa về yêu cầu "tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020" kèm Kế hoạch số 137 -KH/TU, ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020" (có đề cương báo cáo file W)
Số 29-HD/ĐUK01/07/2019 HƯỚNG DẪN số 29-HD/ĐUK, ngày 01/07/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa về công tác tuyên truyền quý III năm 2019
Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam17/06/2019 Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Số 81-KH/ĐUK14/06/2019 KẾ HOẠCH số 81-KH/ĐUK, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)
Số 79-KH/ĐUK04/06/2019 KẾ HOẠCH số 79-KH/ĐUK, ngày 04/06/2019 của BTV ĐUK CCQ Khánh Hòa thực hiện Kế hoạch số 130-KH/TU, ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”
Số 131 -KH/TU06/05/2019 KẾ HOẠCH số 131 -KH/TU, ngày 06/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)
Số 170-TB/ĐUK04/05/2019 THÔNG BÁO số 170-TB/ĐUK, ngày 04/5/2019 về tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019
Số 1006 -GM/ĐUK03/05/2019 GIẤY MỜI số 1006-GM/ĐUK, ngày 03/5/2019 dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 5/2019, Điểm cầu trực tuyến Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa
Số 117-CV/BTGĐUK19/04/2019 Công văn số 117-CV/BTGĐUK, ngày 19/4/2019 của BTG Đảng ủy Khối CCQ Khánh Hòa sao gửi văn bản chỉ đạo của cấp trên về Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;Thông báo Kết luận số 53-TB/TW, ngày 30/3/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 01/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hưởng ứng tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người chống tiêu cực
Số 173 -KH/BCĐ17/04/2019 KẾ HOẠCH số 173 -KH/BCĐ, ngày 17/4/2019 của BCĐ thực hiện Đề án 04 tỉnh Khánh Hòa về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019
Số 250-BC/ĐUK12/04/2019 BÁO CÁO số 250-BC/ĐUK, ngày 12/04/2019 của Đảng ủy Khối CCQ Khánh Hòa: Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 23-Ctr/TU thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"
Số 169-TB/ĐUK11/04/2019 THÔNG BÁO số 169-TB/ĐUK, của BTV ĐUK Khánh Hòa: Tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức
Số 124 -KH/TU10/04/2019 KẾ HOẠCH số 124 -KH/TU, ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
Số 125 -KH/TU10/04/2019 KẾ HOẠCH số 125 -KH/TU, ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Số 249-BC/ĐUK08/04/2019 BÁO CÁO số 249-BC/ĐUK, ngày 08/04/2019 của BTV Đảng ủy Khối: Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội”
Số 73-KH/ĐUK04/04/2019 KẾ HOẠCH Số 73-KH/ĐUK, ngày 04/04/2019 của BTV ĐUK Khánh Hòa: thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Số 116-CV/BTGĐUK03/04/2019 Công văn Số 116-CV/BTGĐUK, ngày 03/4/2019 của Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối về thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)
123

văn bản mới
Liên kết banner
 
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Video Clip
Liên kết web

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 24441