NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY (1930 - 2023) KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023) - KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA (06/6/1989 - 06/6/2023)- CHÀO MỪNG kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023)- kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2023) và 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)- Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)- KỶ NIỆM 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2023) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM nGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023) - TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI  

  14/12/2020 13:59        

CHI BỘ CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020

CHI BỘ CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020

-----------

     Thực hiện Công văn số 90-CV/ĐUK, ngày 29/10/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa về triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm theo tinh thần Công văn số 4727-CV/BTCTU, ngày 07/10/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

     Xác định năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nhất là công tác triển khai, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt là nhiệm vụ nặng nề trong việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và trên thế giới; những tác động không nhỏ của Đại dịch toàn cầu Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...  Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và hướng dẫn của cấp trên, nghiêm túc xây dựng Chương trình công tác trọng tâm nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết chi bộ đề ra.

     Thực hiện Hướng dẫn số 33-HD/ĐUK, ngày 09/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm qua, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, nhất là phát huy vai trò, chức trách đảng viên trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối:

     Triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng dẫn của cấp trên; quán triệt, nghiên cứu, học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là những nghị quyết, chỉ thị liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đúng tiến độ, kế hoạch theo chỉ đạo của cấp trên.

Đại hội Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

     Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V. Lãnh đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

     Nhiệm vụ tham mưu công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ luôn được quan tâm gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định; công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng luôn được quan tâm chú trọng.

Nhân sự mới của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa

     Kịp thời tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch công tác lý luận chính trị năm 2020, cụ thể: tổ chức 01 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 280 cấp ủy viên cơ sở; 01 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 196 đảng viên mới; 03 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 504 quần chúng ưu tú. 19 lớp tập huấn, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho 1.932 học viên.

     Tham mưu xuất bản cuốn sách Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa 40 năm xây dựng và phát triển 1975-2015 đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập và chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII. Ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến và tuyên truyền.

Ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa

     Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về chuyên đề năm 2020 "tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

     Duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, thông qua nội dung sinh hoạt tư tưởng chính trị giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng cho đảng viên. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra giám sát của chi bộ.

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối sinh hoạt chuyên đề

     Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan; tham mưu lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiều hoạt động bề nổi có ý nghĩa như: Tham gia các hoạt động hội thao Khối thi đua; Công trình thanh niên "Sân chơi cho em - Thư viện xanh". Tổ chức Hội thi Rung chuông vàng "Tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng các cấp"; thăm, khám bệnh cho gần 200 lượt người dân. Tặng 440 suất quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng, học sinh, sinh viên...

Cán bộ, đảng viên chi bộ tham gia Hội thao truyền thông khối Đảng năm 2020

     Một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2020 là tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đánh giá cao cả về mặt hình thức tổ chức và nội dung.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối nổ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

     Trong thời gian đến, tình hình thế giới và khu vực cũng như trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức; hệ lụy do tác động của Đại dịch covid-19 vẫn ảnh hưởng rất lớn, do đó chi bộ xác định nhiệm vụ, phương hướng năm 2021 tập trung nhiều sự kiện và nhiệm vụ nặng nề, trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:

     1. Chi bộ phấn đấu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; tăng cường khối đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; trọng tâm là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào chuyên đề năm 2021 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

     2. Lãnh đạo các hoạt động Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đây là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

     3. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

     4. Duy trì các hình thức sinh hoạt chính trị và tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi công tác tổ chức tuyên truyền của các tổ chức cơ sở đảng nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm; tham mưu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối. Phấn đấu 100% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đạt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     5. Lãnh đạo cán bộ, công chức thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2021 của cơ quan.  Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát; quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Phấn đấu tiếp tục đạt danh hiệu Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

XUÂN ĐỨC.

 

 

 

 

 

 

 

 

văn bản mới
Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 2890896