Object reference not set to an instance of an object.

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY (1930 - 2023) KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023) - KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA (06/6/1989 - 06/6/2023)- CHÀO MỪNG kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023)- kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2023) và 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)- Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)- KỶ NIỆM 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2023) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM nGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023) - TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI  

  04/04/2018 10:13        

Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IV, hướng tới thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng với sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các công đoàn bạn; sự năng động, nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn các cấp, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách giành được những thành tích đáng tự hào, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013 - 2018. 

 

1- Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam xác định phương châm: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và đoàn viên; nâng cao chất lượng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu” nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội ngay từ những tháng đầu của nhiệm kỳ, Ban Chấp hành khóa IV đã cụ thể hóa thành Chương trình hoạt động toàn khóa, tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết đến các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam và thực hiện tích cực các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đã đề ra.

Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, luôn bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn để tổ chức hoạt động. Hiện nay, Công đoàn Viên chức Việt Nam trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động 64 công đoàn trực thuộc, trong đó có 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 39 công đoàn cơ sở; số lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong các đơn vị công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam là 83.412 người, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 44,8%. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam 61 tỉnh, thành phố có trên 200 nghìn người. 

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên là những người trực tiếp hoặc gián tiếp làm công tác nghiên cứu, tham mưu hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, phần lớn có năng lực, trình độ, được đào tạo cơ bản, có trình độ và kinh nghiệm trong công tác, có phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và quyết tâm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm năm qua, cán bộ, đoàn viên các đơn vị thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tham mưu, xây dựng, thẩm định, ban hành hàng nghìn văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành pháp luật, trong đó trực tiếp xây dựng 66 luật, 411 nghị định, 73 nghị quyết, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, các nghị quyết về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nhiều vụ, việc cán bộ, đảng viên tham nhũng, vi phạm kỷ luật Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng chính sách điều hành bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu kinh tế và ban hành các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải tiến, đổi mới trong công tác tham mưu, tổng hợp, điều hành bảo đảm sự nhanh nhạy, cụ thể, bám sát thực tiễn, giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần xây dựng bộ máy của Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng về tăng cường quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

2- Với phương châm hướng hoạt động công đoàn về cơ sở, sát đoàn viên, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã không ngừng cải tiến, làm mới cách thức tổ chức trong từng hoạt động. Căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và yêu cầu của đoàn viên để lựa chọn nội dung phù hợp, tổ chức triển khai hiệu quả, tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên tham gia, phát huy thế mạnh và sự sáng tạo của đoàn viên vào hoạt động công đoàn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác được đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động về “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn”, cử cán bộ đi học các lớp đào tạo, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, tăng cường các hoạt động hội thảo, giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các công đoàn trong các cụm, khối thi đua và trong toàn hệ thống các đơn vị trực thuộc. Hằng năm, Công đoàn Viên chức Việt Nam đều mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính, kiểm tra, tuyên truyền, tổ chức, chính sách pháp luật, văn phòng, nữ công cho cán bộ các công đoàn trực thuộc. Trong nhiệm kỳ, các đơn vị đã tổ chức 350 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn, thu hút trên 30.000 lượt cán bộ công đoàn tham gia. Từ hoạt động phong trào đã có nhiều cán bộ công đoàn trưởng thành, được bổ nhiệm vào các cương vị lãnh đạo. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ đã có 03 đồng chí chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng và tương đương, 01 đồng chí được bầu là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Xác định thi đua là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn, do vậy công tác chỉ đạo, tổ chức, phát động các phong thi đua đã có sự chủ động, sáng tạo. Các đơn vị đã cụ thể hóa các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát động thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình gắn với việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được duy trì và đẩy mạnh, thúc đẩy nữ cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập, công tác tốt và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Công tác nữ công có nhiều nét mới trong việc tuyên truyền xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tổ chức triển khai các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác dân số, sức khỏe sinh sản. Các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được thực hiện tốt, hầu hết các đơn vị đều tổ chức các hoạt động cho các cháu nhân dịp Tết Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu, tặng quà các cháu học sinh giỏi, thăm hỏi động viên con cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng chất độc da cam, nhiều đơn vị xây dựng được quỹ khuyến học. 

Để cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CĐVC, về tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động trong tình hình mới. Theo đó, 100% công đoàn các đơn vị đã triển khai, cụ thể hóa vào kế hoạch công tác hằng năm, nhiều đơn vị đã hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên gắn việc thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động với kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và đăng ký thi đua của mỗi cá nhân, trong đó tập trung chủ yếu vào những nội dung nhằm phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu của mỗi đoàn viên. 

Trước yêu cầu phát triển của đất nước, để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng với Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ, Cuộc vận động đã có những đổi mới phù hợp. Qua tổng kết từ thực tiễn, lấy ý kiến từ đoàn viên và công đoàn cơ sở cùng với kết quả tại các hội thảo khoa học về Cuộc vận động, tại Hội nghị lần thứ 11 (tháng 7 - 2017), Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC, về việc sửa đổi tên gọi: Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, đồng thời bổ sung và sửa đổi 06/12 tiêu chí của Cuộc vận động để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ trong giai đoạn mới.

Công tác tài chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công đoàn Viên chức Việt Nam đã kịp thời triển khai các chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tài chính, thực hiện phân cấp toàn diện đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tạo điều kiện để công đoàn các đơn vị phát huy tính tự chủ, khai thác mọi tiềm năng để tăng nguồn thu và chủ động về tài chính phục vụ hoạt động phong trào từ cơ sở thực hiện Nghị quyết số 9c/NQ-TLĐLĐ, của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về tiết kiệm chi hành chính và phong trào để đầu tư cho thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất theo Quyết định số 655/TTg, ngày 12-5-2017, của Thủ tướng Chính phủ. 

Công tác kiểm tra tài chính công đoàn trong nhiệm kỳ qua được ban chấp hành công đoàn các cấp đặc biệt quan tâm. Thông qua kiểm tra giúp công đoàn các cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, phục vụ tốt cho hoạt động công đoàn. Việc tăng cường các hội nghị tập huấn, giao ban về công tác tài chính của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong nhiệm kỳ qua tạo điều kiện cho công đoàn các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp và kiến nghị với công đoàn cấp trên nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn trong toàn hệ thống.

Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 có những chuyển biến tích cực về chất lượng. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam kịp thời phổ biến, quán triệt những chủ trương, quy định mới về công tác kiểm tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời ban hành các quyết định, kế hoạch triển khai hướng dẫn đến các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tiến hành 2.449 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 2.488 cuộc kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn (tăng 311 cuộc so với nhiệm kỳ 2008 - 2013). Qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Công tác đối ngoại tiếp tục được duy trì. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 05 đoàn đại biểu đi thăm và làm việc với công đoàn viên chức một số nước; đón tiếp 03 đoàn công đoàn viên chức khu vực và quốc tế đến thăm và làm việc; tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các công đoàn ngành tổ chức. Qua các hoạt động đã góp phần thông tin về phong trào công đoàn Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

3- Bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, từ đó thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023: 

- Chất lượng nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật của một bộ phận cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn còn hạn chế, vẫn còn có những văn bản ban hành chưa phù hợp với thực tiễn, mới ban hành đã phải điều chỉnh, sửa đổi, thậm chí phải thu hồi; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trình độ hạn chế, năng lực và kinh nghiệm công tác còn yếu, hiệu quả công tác thấp, thiếu trách nhiệm, ngại đấu tranh, sợ va chạm; có nơi ban chấp hành công đoàn chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; còn có những hạn chế trong hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. 

- Năng lực, trình độ của một số cán bộ công đoàn chưa theo kịp sự phát triển của kinh tế - xã hội, chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Một bộ phận chưa thật sự sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến để giải quyết kịp thời, có hiệu quả những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên. Một số cán bộ công đoàn cơ sở còn lúng túng về tổ chức hoạt động cũng như trong thực hiện vai trò chức năng, nhiệm vụ của công đoàn.

- Việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở một số cơ sở còn nặng về hình thức, chưa thực sự chú trọng đến chất lượng, hiệu quả. Công tác sơ, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa kịp thời. 

Mặc dù còn những hạn chế nhưng có thể khẳng định những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, đó là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các công đoàn bạn.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới, các cấp công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam cần quyết tâm hơn nữa, tích cực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra: “Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động; nâng cao vai trò của tổ chức và năng lực cán bộ công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh”.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tập trung hiện thực hóa các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn.

- Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua.

- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Nâng cao hiệu quả công tác nữ công; Công tác tài chính; Công tác kiểm tra./.

Theo Tapchicongsan.org.vn

 
Tên
Email *    
Tiêu đề
Nội dung
Mã code    

 

Ý kiến độc giả

 

 

 

 

 

văn bản mới
Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 2462079