NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA (06/6/1989 - 06/6/2024)- CHÀO MỪNG kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) 49 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2024) và 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)- Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)- KỶ NIỆM 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM nGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2024) - TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI  

  10/07/2024 14:07        

Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận và Khoa Lý luận chính trị của Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lý luận chính trị được hiểu là những vấn đề lý luận gắn liền với cuộc đấu tranh giữa các giai cấp trong xã hội có giai cấp, xung quanh vấn đề giành và giữ chính quyền nhà nước. Công tác giáo dục lý luận chính trị là một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và thường xuyên quan tâm. Trong tác phẩm Đường kách mệnh năm 1927, Người đã trích nhận định của V.I.Lênin về vai trò của lý luận, khẳng định: “Không có lý luận cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động... Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiên phong”[1]. Đến năm 1947, trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Người viết: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”[2]; phương châm, phương pháp học tập lý luận là “lý luận liên hệ với thực tế”.

 Kể từ khi thành lập Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, khoa học lý luận chính trị được phát triển từng bước trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, có vai trò đặc biệt quan trọng không những trong cung cấp cơ sở lý luận khoa học để xác định và hoàn thiện đường lối của Đảng, mà còn củng cố, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng của Đảng, giúp cho Đảng viên và giảng viên và học viên hiểu rõ, tin tưởng và tích cực tham gia vào thực hiện đường lối cách mạng của Đảng.

Có thể nói lý luận được thẩm thấu trong hoạt động thực tiễn và thực chất của lý luận là ở thực tiễn và phương pháp của nó là để soi đường, chỉ đạo hoạt động thực tiễn chứ không phải nói chữ, nói sách, không phải bó hẹp trong những khái niệm, phạm trù lý luận một cách hình thức, khô cứng, lý luận sở dĩ quan trọng là vì nó dạy ta hành động. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh ví: “không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”[3]. Đồng thời, Người cũng đã chỉ ra nguyên nhân làm cho nhiều cán bộ, đảng viên mắc phải căn bệnh chủ quan là bởi, “Kém về lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông”[4]. Do đó, Người yêu cầu: Tất cả các đảng viên phải cố gắng học tập, coi việc học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng của mình. Bởi vậy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm công tác giáo dục và giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Giáo dục – huấn luyện về lý luận nhằm giác ngộ lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cao cả của cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là:“Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”[5]. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mỗi cán bộ, đảng viên mà còn khiến họ gặp khó khăn trong công tác vận động quần chúng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội đã nêu rõ: Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được đổi mới cả về nội dung và phương pháp; tăng cường quản lý, kỷ luật trong giảng dạy, học tập; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên; từng bước khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị, dạy và học hình thức và Đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo phương châm khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại; đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đi vào nền nếp, nhất quán từ Trung ương đến cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, chú trọng chất lượng, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.... Cũng trong đại hội này, khoa học lý luận chính trị đã được công nhận chính thức là một trong bốn khoa học trong hệ thống khoa học. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đặt ra yêu cầu thay đổi mạnh mẽ trong nghiên cứu và phát triển khoa học lý luận chính trị để phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và nhu cầu đổi mới, phát triển của quốc gia trong tình hình hiện tại trong đó có vai trò quan trọng của của đội ngũ giảng dạy lý luận chính trị trong công tác nghiên cứu, phát triển khoa học lý luận chính trị

Vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị của trường chính trị tỉnh Khánh Hòa trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Th.s Lưu Hồng Vân hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo đề dẫn

Khoa học lý luận chính trị là ngành khoa học bao gồm hệ thống trị thức về lĩnh vực chính trị, xây dựng hệ thống kiến thức về lý luận chính trị, đồng thời tổng hợp và phân tích các vấn đề thực tiễn trong đời sống chính trị xã hội để hình thành những lý luận có vai trò rất quan trọng, làm cơ sở lý luận, khoa học cho công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và rút ra bài học từ kinh nghiệm.

Vai trò của giáo dục lý luận chính trị chủ yếu xuất phát từ tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và dân lao động.Vai trò của đội ngũ giảng dạy lý luận chính trị thể hiện rõ phát triển khoa học lý luận chính trị, định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

Thứ nhất, đội ngũ giảng viên phải có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng

Cùng với phẩm chất chính trị, người giảng viên còn phải có đạo đức cách mạng trong sáng. Đó là lòng yêu nghề, tâm huyết và trách nhiệm với những nhiệm vụ mà nghề nghiệp đặt ra. Yêu cầu giáo dục và đào tạo là phải quan tâm rèn luyện con người hài hòa cả hai mặt đạo đức và tài năng

Trong thời đại ngày nay – thời đại chịu tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì yếu tố này càng trở nên quan trọng và cần thiết. Sự thay đổi của yếu tố thời đại đã làm nảy sinh nhiều vấn đề tư tưởng và các tình huống chính trị, xã hội phức tạp, đòi hỏi người giảng viên phải có bản lĩnh chính trị, giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin và đứng trên lập trường của chủ nghĩa Mác – Lênin để nhìn nhận vấn đề. Phẩm chất chính trị của người giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, trước hết được thể hiện ở chỗ luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; nhạy cảm và có khả năng phân tích khoa học đối với những hiện tượng, tình huống chính trị - xã hội mới nảy sinh để định hướng hành động đúng đắn, phù hợp, giải quyết tình huống phức tạp, tế nhị của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận hiện nay một cách có hiệu quả.

Hai là, đội ngũ giảng viên Trường Chính trị có đóng vai trò là các “chuyên gia bút chiến” trong công tác nghiên cứu lý luận, viết bài, xuất bản báo chí, tham gia tích cực các cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức.

Sự tham gia có trách nhiệm và nhiệt tình của các giảng viên đã góp phần có được các bài viết chất lượng dành riêng trong chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Bản tin Thông tin Lý luận và thực tiễn và trên website của nhà trường. Qua đó đội ngũ giảng viên trường chính trị không những đóng góp ý kiến chuyên môn của mình vào việc phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà còn góp phần nâng cao nhận thức lý luận cho người đọc trên mặt trận tư tưởng.

Ba là, phải luôn gắn lý luận với thực tiễn

Thực tiễn là cái hồn, là hơi thở của cuộc sống cần được đưa vào các bài giảng để kiểm chứng tính đúng đắn, khoa học của lý luận. Do đó, để bài giảng sinh động, giàu sức thuyết phục, giảng viên cần phải liên hệ với thực tiễn của thế giới, của đất nước, của địa phương. Muốn vậy, giảng viên phải không ngừng cập nhật các thông tin từ thực tiễn, thật am hiểu thực tiễn xã hội để lý giải các vấn đề chính trị, xã hội liên quan và khẳng định nguyên lý, quy luật vận động của các sự vật, hiện tượng trong thế giới.

Bốn là, giảng viên chủ động tự trau dồi, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học

 Mỗi giảng viên phải không ngừng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị liên quan công tác giảng dạy và cập nhật những vấn đề thời sự, chính trị trong nước, quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch dựa vào những vấn đề lý luận chưa lý giải được, những vấn đề bất cập của thực tiễn, những vấn đề chưa thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để tìm cách xuyên tạc, nói xấu. Do vậy, đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn phải luôn tìm tòi, trăn trở, phải có sự “hoài nghi khoa học” để phát hiện những vấn đề mới từ thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận. Đồng thời, nghiên cứu cách thức, thủ đoạn, các lĩnh vực các đối tượng thường xuyên thực hiện hành vi chống phá để kịp thời lựa chọn nội dung, phương pháp định hướng tuyên truyền, không rơi vào bị động, bất ngờ. Bên cạnh việc lên án cái xấu, cái sai thì việc nhân rộng, lan tỏa cái hay, cái đẹp cũng rất cần thiết. Điều này đồng nghĩa với việc nắm vững và thực hiện nguyên tắc “chống” phải bắt đầu từ “xây”, “chống” bằng thái độ “xây”, “xây” thật tốt cũng là để chống thật “tốt”.

Năm là, phải có chuyên môn sâu

Kiến thức khoa học chuyên sâu là điều kiện cơ bản nhất để người giảng viên thực hiện thành công chức năng giáo dục của mình. người giảng viên nhất thiết phải có trình độ cao hơn học viên. Không gì nguy hiểm hơn là giảng dạy sai, trái; nó còn tai hại hơn là không giảng dạy, bởi lẽ đối tượng giảng dạy của người giảng viên lý luận chính trị thường là những cán bộ đương chức hoặc dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp cơ sở trở lên. Chính vì vậy, giảng dạy sai có thể ảnh hưởng cho thế hệ hôm nay, thậm chí là cả thế hệ mai sau và làm giảm đi uy tín của người thầy trong nhà trường.

Sáu là, phải xây dựng niềm tin của học viên đối với đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong hoạt động giáo dục, tuyên truyền, một trong những nhân tố chủ yếu nhất là làm cho nhận thức biến thành niềm tin để làm cho mọi người đồng ý với một quan điểm nhất định và bảo vệ quan điểm đó, đồng thời có hành động đúng, phù hợp. Thực tiễn cho thấy, đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức và tài năng, am tường lý luận sâu sắc, dày dạn kinh nghiệm thực tiễn, có năng lực sư phạm tốt, phương pháp truyền đạt hấp dẫn, cuốn hút sẽ góp phần khắc phục bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị tron một bộ phận cán bộ, đảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hiện nay

Bảy là, liên tục nghiên cứu và phát triển khoa học lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong việc trau dồi các giá trị đạo đức cách mạng và nâng cao bản lĩnh chính trị. Đồng thời, tạo ra môi trường học tập tích cực, định hướng và khuyến khích người học tham gia vào các hoạt động xã hội và đóng góp tích cực cho cộng đồng, góp phần vào xây dựng và phát triển đất nước.

Tám là, đưa khoa học lý luận chính trị vào cuộc sống, giúp người mọi công dân hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, tăng cường sự đồng thuận và sự tin tưởng của nhân dân con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta đã lựa chọn

Mặc dù, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có những vai trò của nhất định, nhưng xét trên thực tế hiện nay, ngoài những thành tựu mà đội ngũ giảng dạy lý luận đã đạt được trong công tác phát triển khoa học lý luận chính trị, vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, nó chưa đạt được yêu cầu mong muốn với chất lượng và hiệu quả chưa đồng đều. Chương trình và nội dung giáo dục đôi khi quá quan trọng về mặt lý luận mà thiếu tính ứng dụng thực tế. Có một số cán bộ và đảng viên chưa thực sự quan tâm đến việc học tập không ngừng, nắm vững lý luận và biết cách vận dụng vào thực tiễn để rút ra kinh nghiệm.

Vai trò của khoa lý luận Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái ,thù địch.

Để thực hiện nhiệm vụ cấp bách hiện nay của các Trường Chính trị trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính tri, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG-TCT ngày 24/9/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Học viện đã chỉ rõ cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là: “Định hướng, tổ chức thực hiện các giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của giảng viên, học viên tham gia tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh. Trên cơ sở Đề án của Ban chỉ đạo 35, trường chính trị tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch được triển khai thực hiện nghiêm túc tới các khoa, phòng chức năng, cán bộ, giảng viên, học viên toàn trường. Vì vậy, để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, khoa lý luận cơ sở ở Trường Chính trị tỉnh cần tập trung vào một số vấn đề sau:

Trước hết, Khoa lý luận cơ sở cần triển khai, tổ chức, thực hiện tốt mục tiêu chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quy định.

Trên cơ sở nền tảng kiến thức chung của bộ  môn khoa lý luận đó là trang bị kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, về phẩm chất đạo đức, về trình độ lãnh đạo, quản lý, giúp cho học viên cập nhật những kiến thức mới về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ví dụ như về kiến thức: “Trang bị cho học viên có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, một số nội dung của quản lý Nhà nước kỹ năng lãnh đạo, quản lý và một số kiến thức được bổ trợ khác về kỹ năng”.

Về kỹ năng: Học viên sẽ vận dụng kiến thức Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác; thực hành các kỹ năng lãnh đạo, quản lý về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội nhằm nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo quản lý thực tiễn, hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Về thái độ: Góp phần cũng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội tạo động lực và khát vọng thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.. Đặc biệt, giúp cho học viên có khả năng nhận diện, phê phán và đấu tranh bác bỏ các quản điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, Khoa cần tập trung làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Ðảng; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước..

Trong giai đoạn mới hiện nay, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần có sự kế thừa, bổ sung và phát triển của Đảng ta như: “Nghiên cứu tổng kết, đề xuất bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin - Cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới”; nghiên cứu về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển: Giá trị và ý nghĩa lý luận - thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay”, về “Đổi mới chính trị đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay: Thực trạng, quan điểm và định hướng chính sách”, về “Nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới”, về “Vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng lãnh đạo: Thực trạng, vấn đề đặt ra”, về “Vấn đề kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách”, về “Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng giải pháp”, về “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”, về “Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” và nhiều công trình nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

Ba là, Đảng ủy, Ban giám hiệu lãnh đạo các khoa, phòng và các chủ thể liên quan, cần quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Làm tốt được điều này có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ cán bộ giảng viên nói chung và khoa lý luận nói riêng. Đối với các Khoa cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể đối với việc bồi dưỡng năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ giảng viên. Đối với Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các đơn vị chức năng và mỗi giảng viên cần nhận thức rõ, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận là cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, phức tạp và lâu dài, có cả thuận lợi, khó khăn và thách thức. Cho lên việc bồi dưỡng năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ giảng viên ngay từ khi soạn bài, giảng bài, thao giảng, kiểm tra kết thúc môn học là hết sức cần thiết.

Cùng với đó là đội ngũ giảng viên phải nhận thức sâu sắc rằng, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận là bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc; liên quan đến sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước, sự mất còn của chế độ xã hội chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh này nhằm bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng; góp phần nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tăng cường khả năng “miễn dịch” cho cán bộ giảng viên, học viên.

Thứ tư, Khoa phải đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho đội ngũ giảng viên làm động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giảng dạy.

Về nội dung, cần tập trung bồi dưỡng kiến thức lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó giúp giảng viên nhận diện được các dạng quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực, cùng với đó giúp giảng viên cập nhật kiến thức về phương pháp luận, phương pháp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. Ngoài ra còn giúp giảng viên hệ thống tri thức, kỹ năng chuyên môn trong việc lựa chọn vấn đề đấu tranh phản bác; kỹ năng thu thập thông tin tư liệu; phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nói, làm theo Cương lĩnh, quan điểm của Đảng; với thái độ quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, có căn cứ khoa học, có sức thuyết phục đối với các quan điểm sai trái, thù địch.

Về hình thức, Khoa lý luận cơ sở cần thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, trao đổi thông tin khoa học, thông qua đó bồi dưỡng phương pháp thu thập, phân tích xử lý thông tin; tổ chức các buổi sinh hoạt, học tập chính trị, nghe báo cáo chuyên đề, thời sự... để cập nhật tri thức mới; tổ chức các buổi giao lưu, nghiên cứu thực tế, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn; rèn luyện khả năng quan sát, vận dụng lý luận vào nghiên cứu, phát hiện, giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Thứ năm, Khoa lý luận cần chủ động hơn nữa trong việc tự bồi dưỡng năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho đội ngũ giảng viên trong khoa.

Nhất là đối với chuyên môn của khoa ,thống nhất nội dung cốt lõi, cơ bản cần giảng dạy trên lớp, những yêu cầu bắt buộc học viên tự nghiên cứu, học tập, thảo luận trong mỗi bài học có như vậy mới phù hợp giữa kiến thức lý luận và thực tiễn. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên phải thực sự đổi mới phương pháp theo hướng tư duy phản biện, bởi vì bản chất đích thực của tư duy phản biện là kỹ năng suy nghĩ giúp sản sinh kỹ năng phân tích, đánh giá, tranh luận và biện giải thông tin tri thức nhằm tìm ra một kết luận, một quyết định hoặc giải pháp phù hợp là một việc làm hết sức cần thiết cho giảng viên lý luận. Bởi lẽ, tư duy phản biện là phẩm chất cơ bản, có ý nghĩa quyết định để quá trình phát triển năng lực sư phạm và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên.

Giải pháp phát huy tốt hơn nữa vai trò của đội ngũ giảng viên và khoa lý luận  trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái ,thù địch:

Một là, phải luôn nâng cao trình độ lý luận. Bản thân mỗi giảng viên luôn nhắc nhở nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác, tích cực chủ động tìm tòi, nghiên cứu làm giàu kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, luôn coi đó là yêu cầu “sống còn” trong sự nghiệp của giảng viên.

Đặc biệt đội ngũ giảng viên trẻ cần tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác dự giờ, học hỏi kinh nghiệm. Để tiếp tục “làm giàu” thêm kiến thức lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng vận dụng, kết hợp linh hoạt những nội dung lý luận gắn với thực tiễn sinh động của mỗi địa phương, đơn vị - những nội dung này là thế mạnh của các giảng viên có thâm niên giảng dạy qua nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng; kinh qua nhiều vị trí công tác, phụ trách đa dạng các mảng, lĩnh vực khác nhau, vì vậy giàu kinh nghiệm và năng lực vận dụng lý luận và thực tiễn rất phong phú. Thông qua hoạt động dự giờ, học hỏi kinh nghiệm, giảng viên trẻ sẽ có thêm cơ hội tiếp cận những kiến thức lý luận qua một “bộ lọc” ở những góc độ mới hơn, đồng thời sẽ học hỏi được phương pháp vận dụng linh hoạt những hệ thống lý luận vào thực tiễn mềm mại hơn, nhuần nhuyễn hơn, hiệu quả hơn.

Giảng viên Dương Ánh Đào phát biểu tại hội thảo khoa học

Thứ hai, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị; thường xuyên vận dụng, lồng ghép và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng thông qua đối tượng là học viên. Làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt những diễn biến tư tưởng của viên chức khoa để có định hướng và xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quan tâm, tạo mọi điều kiện tham gia học đầy đủ, chế độ chính sách kịp thời, phù hợp.

Thứ ba, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng tăng cường đối thoại, gắn lý luận với thực tiễn, lấy người học làm trung tâm; tích cực đưa nội dung bài giảng, cập nhật kiến thức mới, lồng ghép công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào giảng.

Thứ tư, cần tăng cường giáo dục về đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên, đồng thời kết hợp chặt chẽ với việc giáo dục chính trị và tư tưởng với công tác quy hoạch cán bộ. Không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần, giúp cán bộ, đảng viên làm việc với tâm huyết.

Thứ năm, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hàng tuần, hàng tháng, đột xuất; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để cùng góp ý, đề xuất kịp thời;  mỗi giảng viên cần xây dựng kế hoạch cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng các mô hình văn hóa Trường Đảng, văn hóa công sở; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng, khoa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho các giảng viên trong nhà trường.

Thứ sáu, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hàng tuần, hàng tháng, đột xuất; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để cùng góp ý, đề xuất kịp thời;  mỗi giảng viên cần xây dựng kế hoạch cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng các mô hình văn hóa Trường Đảng, văn hóa công sở; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng, khoa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho các giảng viên trong nhà trường.

Vai trò của đội ngũ giảng dạy lý luận chính trị đóng một phần không thể thiếu trong công tác phát triển lý luận chính trị. Nghiên cứu lý luận chính trị là nghiên cứu khoa học cơ bản trong khoa học xã hội. Đội ngũ giảng dạy lý luận chính trị không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn đóng góp vào việc xây dựng và phát triển những lý thuyết mới, phản ánh đúng thực tế và đáp ứng yêu cầu của xã hội trong bối cảnh mới; phân tích chiều sâu các vấn đề chính trị, tạo nền tảng cho công việc ra quyết định chính xác và mang tính chiến lược. Có thể khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên và nhân dân. Trong đó, giảng viên trường chính trị nói chung và Trường Chính trị Khánh Hòa nói riêng có vai trò quan trọng cần được nhận thức và thực hiện đầy đủ, kịp thời. Khi đội ngũ giảng viên trường chính trị thực hiện tốt vai trò của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác lại các luận điểm sai trái thù địch không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, mà còn làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng có sức sống mãnh liệt trong lòng dân tộc và nhân loại yêu chuộng hoà bình trên thế giới.

Do vậy, sự trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo, phát triển phong phú, đồng thời với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là yêu cầu của trí tuệ khoa học, phẩm chất cách mạng, khí phách dân tộc, là lương tri và đạo đức của con người chân chính, trong đó vai trò của khoa lý luận của trường chính trị góp phần không nhỏ, kết hợp với toàn Đảng, toàn dân ta nhuần nhuyễn lòng trung thành, và sức sáng tạo vũ khí tinh thần, tư tưởng đó, nhất định dân tộc ta sẽ tiến lên phía trước và một lần nữa lịch sử chọn đất nước ta làm điểm tựa.

Th.s Dương Ánh Đào - Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa

https://tinhuykhanhhoa.vn/tin-bai/cttg-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/phat-huy-vai-tro-cua-doi-ngu-giang-vien-ly-luan-va-khoa-ly-luan-chinh-tri-cua-truong-chinh-tri-tinh-khanh-hoa-voi-viec-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-17084

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4221608