NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021) - kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)- KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930 - 16/7/2021) - KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2021) - KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2021) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2021)- TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI  

Ký hiệu 13-KH/ĐUK
Ngày ban hành 26-01-2021
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu Kế hoạch số 13-KH/ĐUK, ngày 26/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (đính kèm các đề cương tuyên truyền)
Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh KH
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực xây dựng đảng
Tập tin đính kèm
Nội dung

ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN

*

Số 13-KH/ĐUK

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH

tuyên truyền, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Tân Sửu 2021

-----

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 07/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2021), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Tân Sửu 2021 (gọi tắt là Kế hoạch 10-KH/TU) và Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm (gọi tắt là Chỉ thị số 01/CT-UBND), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 91 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để cổ vũ, động viên, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước, của tỉnh Khánh Hòa; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức ở tất cả các cơ sở đảng trong khối phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; đảm bảo thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo động lực, khí thế mới, thi đua lập nhiều thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ

1. Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa; nêu bật những mốc son chói lọi của Đảng qua 91 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

2. Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

3. Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

4. Tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, mừng Xuân Tân Sửu; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa.

6. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

7. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021. Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; kịp thời ứng phó mọi tình huống đảm bảo đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

9. Thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội...; dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, sở, ngành thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

10. Chủ động quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và Lễ hội Xuân 2021 theo Kế hoạch số 189/KH-BATGT ngày 15/12/2020 của Ban An toàn Giao thông tỉnh.

11. Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của tỉnh mỗi khi Tết đến Xuân về. Đặc biệt chú ý công tác chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tổ chức thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng, các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cán bộ hưu trí trong dịp Tết; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trực Tết. Tổ chức và vận động giúp đỡ các gia đình có thanh niên nhập ngũ năm 2021, gia đình nghèo, người già cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ để tất cả mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, đầm ấm; quan tâm thực hiện Kết luận số 05-KL/BCĐ, ngày 08/01/2021 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo tỉnh Khánh Hòa.

12. Theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả, thị trường, tăng cường công tác phân tích, dự báo, kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp, kiểm soát lạm phát, nhất là vào thời điểm cuối năm.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa sản xuất trên địa bàn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

13. Chủ động phân công bố trí người trực Tết 24/24 tại trụ sở cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc, không để công việc trì trệ, ùn tắc, nhất là những việc liên quan đến Nhân dân, người lao động; đảm bảo các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán; đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đón Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đẩy mạnh công tác quản lý của các sở, ban, ngành trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đảm bảo tình hình ổn định. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, khẩn trương tập trung ngay vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, đơn vị và hoạt động sản xuất kinh doanh.

14. Tăng cường kiểm tra và có kế hoạch, biện pháp ứng phó kịp thời; đặc biệt lưu ý đối với các địa bàn trọng điểm, các chợ, các trung tâm thương mại, du lịch, văn hoá... dễ gây ra cháy nổ. Tổ chức trang trí trên các đường phố, công viên, khuôn viên khách sạn, khu du lịch và trụ sở cơ quan, đơn vị mình trong những ngày giáp Tết và trong Tết từ nguồn kinh phí đã giao trong dự toán; đồng thời kêu gọi, vận động từ nguồn xã hội hoá để thực hiện giảm chi từ ngân sách theo hướng tiết kiệm, tận dụng cơ sở vật chất hiện có.

Hưởng ứng Lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức phát động phong trào trồng cây nhớ ơn Bác Hồ; phát động các phong trào thi đua yêu nước; phát động lễ ra quân đầu Xuân thi đua lao động, sản xuất nhân dịp đầu năm mới Tân Sửu 2021.

15. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động phải là người gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan quản lý nhà nước vi phạm quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

Căn cứ điều kiện cụ thể, các tổ chức cơ sở đảng, Đoàn Khối lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như:

1. Tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

2. Tổ chức hội nghị báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ.

4. Tổ chức trao Huy hiệu Đảng, kết nạp đảng viên mới nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Tổ chức hưởng ứng Lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát động các phong trào thi đua yêu nước; phát động lễ ra quân đầu Xuân thi đua lao động, sản xuất vào sáng ngày 17/02/2021 (Mùng 06 Tết Tân Sửu).

Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, lợi ích và ý nghĩa "Tết trồng cây"; khuyến khích, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng.

6. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phản ánh không khí đón Xuân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị và các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chú ý đổi mới nội dung và hình thức tổ chức để hoạt động này thực sự là sinh hoạt chính trị, văn hóa, là nét đẹp trong đời sống tinh thần nhằm tôn vinh, truyền bá các giá trị của đời sống xã hội và thơ ca của dân tộc đến các thế hệ.

7. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức cổ động, tuyên truyền trực quan; hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề...

Đẩy mạnh tuyên truyền việc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, Điện thờ Tháp Trầm Hương (thành phố Nha Trang) và       Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ (thành phố Cam Ranh) vào ngày 03/02/2021. Các cơ quan, đơn vị tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa nhà tưởng niệm, phòng truyền thống, khu tưởng niệm Bác Hồ tại các cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, chi bộ cơ sở căn cứ kế hoạch này, chỉ đạo cơ quan, đơn vị: nghiêm túc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; phát động phong trào thi đua lập thành tích và tuyên truyền sâu rộng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thành lập Đảng bộ tỉnh, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Tân Sửu 2021 và thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị số 01/CT-UBND.

2. Các cấp ủy, chi bộ cơ sở ở cơ quan, đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ trực tiếp theo Kế hoạch số 10-KH/TU và Chỉ thị số 01/CT-UBND, bám sát nội dung nhiệm vụ, chỉ đạo cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

3. Cấp ủy các trường học và cơ sở giáo dục trong Khối: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong học sinh, sinh viên về Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; qua đó, khẳng định và làm sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thành quả của cách mạng Việt Nam; về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong quá trình hội nhập quốc tế…

4. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh triển khai công tác tuyên truyền trong Đoàn Khối. Nghiên cứu tổ chức các hoạt động của Đoàn mừng Đảng, mừng Xuân thiết thực, tiết kiệm.

5. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối kịp thời nắm tình hình và đôn đốc các cấp ủy, chi bộ cơ sở triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

 6. Tài liệu tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021); 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2021) được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Đảng ủy Khối tại mục Văn bản; đồng thời, Ban biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp cũng thường xuyên cập nhật bài viết, đăng bài về các nội dung liên quan về ngày kỷ niệm và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Tân Sửu 2021.

 

  Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo),

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,

- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc,

- Thường trực Đảng ủy Khối

- Ban Thường vụ Đoàn Khối,

- Lưu Văn phòng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

Đã ký

 

 

Phạm Thị Khánh Hương

 

 

Các văn bản khác

 

 

Liên kết banner
 
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 846777