NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021) - kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)- KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930 - 16/7/2021) - KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2021) - KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2021) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2021)- TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI  

Ký hiệu 15-KH/ĐUK
Ngày ban hành 08-03-2021
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu Kế hoạch số 15-KH/ĐUK, ngày 08/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (đính kèm file Kế hoạch và Đề cương báo cáo).
Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh KH
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực xây dựng đảng
Tập tin đính kèm
Nội dung

KẾ HOẠCH

sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016

của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

-----

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 05/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Kế hoạch sơ kết trong Đảng bộ Khối như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc sơ kết nhằm đánh giá toàn diện quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, những kết quả đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong thời gian qua; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đối với toàn xã hội trong những năm tiếp theo.

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự là những gương điển hình tiêu biểu, được bình chọn dân chủ, công khai. Chú trọng những điển hình, tiên tiến trực tiếp lao động sản xuất, tham gia công việc xã hội, cộng đồng, những tấm gương bình dị, cao quý giữa đời thường, được Nhân dân tin yêu, quý trọng, tạo ra hiệu quả thiết thực, ấn tượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

- Việc tổ chức hội nghị sơ kết được triển khai đồng bộ từ cơ sở, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Sơ kết, đánh giá cần bám sát các nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị số 20) và các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Công tác sơ kết phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG SƠ KẾT VÀ BÁO CÁO

1. Nội dung sơ kết

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05; Kế hoạch 26-KH/TU; Chỉ thị số 20-CT/TU; Kế hoạch số 24-KH/ĐUK, ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ Khối và các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện hằng năm. Trong đó, nhấn mạnh sự chuyển biến về nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, hội viên trong Khối đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; xác định những khó khăn, thách thức và đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

- Chú trọng việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

2. Bố cục xây dựng báo cáo

Các cấp ủy, chi bộ cơ sở bám sát đề cương báo cáo để thực hiện (Đề cương báo cáo được đăng tải đính kèm Kế hoạch này trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tại mục Văn bản).

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối với các tổ chức cơ sở đảng

- Các cấp ủy, chi bộ cơ sở: xây dựng báo cáo sơ kết, gửi về Thường trực Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối), chậm nhất là ngày 10/3/2021 để kịp thời tổng hợp báo cáo cấp trên (không tổ chức hội nghị).

- Khuyến khích việc tổ chức biểu dương, khen thưởng gương điển hình, tiêu biểu “người tốt”, “việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quy mô, hình thức phù hợp. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2021.

 

 

2. Đối với Đảng ủy Khối

- Xây dựng báo cáo sơ kết gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy chậm nhất là ngày 10/3/2021.

- Căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 ở cấp Đảng bộ Khối với quy mô và hình thức phù hợp; đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/4/2021.

IV. BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG VÀ GIỚI THIỆU THAM GIA TRIỂN LÃM “NHỮNG TẤM GƯƠNG BÌNH DỊ MÀ CAO QUÝ”

1. Về biểu dương, khen thưởng

- Số lượng:

+ Mỗi cấp ủy, chi bộ cơ sở đề xuất, giới thiệu 01 tập thể hoặc 01 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05 để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét, chọn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen tại Hội nghị cấp tỉnh.

+ Quan tâm ưu tiên đề nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở các cơ sở, phòng, ban, bộ phận; các tập thể, cá nhân công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; các tập thể, cá nhân được giới thiệu phải là các tập thể, cá nhân điển hình chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen về thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05 từ năm 2016 đến nay.

Lưu ý: Các cấp ủy, chi bộ cơ sở lập bảng tổng hợp nêu rõ thành tích của tập thể, cá nhân được giới thiệu (theo mẫu đính kèm).

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

+ Thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng; Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT ngày 20/4/2017 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương “Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

+ Đối với báo cáo khen thưởng: Mỗi tập thể, cá nhân gửi 03 bản Báo cáo thành tích (bản chính, có dấu đỏ và chữ ký sống).

- Thời gian:

+ Bảng tổng hợp thành tích tập thể hoặc cá nhân được giới thiệu, đề nghị khen thưởng gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để tổng hợp, chậm nhất là ngày 10/3/2021.

+ Báo cáo kết quả sơ kết; tờ trình giới thiệu điển hình, đề nghị khen thưởng và báo cáo thành tích gửi về trước ngày 10/3/2021. Đơn vị nào gửi sau ngày 10/3/2021 (theo dấu bưu điện) sẽ không xét khen thưởng.

2. Giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tham gia triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (có mẫu đính kèm).

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ vào danh sách các tập thể, cá nhân do tổ chức cơ sở đảng đề nghị (sau khi đã xét khen thưởng) để lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 - 2021 để giới thiệu tham gia triển lãm.

- Các tập thể, cá nhân sau khi được chọn, cung cấp: Tư liệu dưới dạng bản điện tử (file) gồm các bài viết giới thiệu tấm gương tiêu biểu có độ dài không quá 350 từ kèm ảnh minh họa với dung lượng thấp nhất là từ 01 MB trở lên. Đề nghị gửi file ảnh riêng, không đính kèm theo bài viết để bảo đảm chất lượng ảnh (có mẫu bài viết và ảnh minh họa kèm theo) và gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để tổng hợp, trình Thường trực Đảng ủy Khối.

 Email: btgdukkhanhhoa@gmail.com, điện thoại 02583.812432.

- Tư liệu dưới dạng hiện vật và sách về các tập thể, cá nhân nói trên, đề nghị gửi Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối qua đường bưu điện.

Thời gian: chậm nhất là ngày 10/3/2021.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cấp ủy, chi bộ cơ sở khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ quy định; đảm bảo chặt chẽ, cụ thể, thiết thực; báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối).

2. Các Đảng ủy Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa: chỉ đạo cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 05/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để thực hiện; đồng thời, đảm bảo việc tổ chức thực hiện tại cấp ủy cơ quan, đơn vị.

3. Ban Thường vụ Đoàn Khối căn cứ Kế hoạch này, kết hợp với nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Khối và các cơ sở đoàn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là gương điển hình của đoàn viên, thanh niên trong Đoàn Khối; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên của Khối.

4. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đăng tải nội dung Kế hoạch này và tăng cường các tin, bài liên quan đến việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 của Đảng bộ Khối và các tổ chức cơ sở đảng; các gương điển hình tiêu biểu... trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Đảng ủy Khối.

5. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Báo cáo sơ kết; phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Khối chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Hội nghị việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 cấp Đảng bộ Khối phù hợp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay.

- Căn cứ danh sách các tập thể, cá nhân do các tổ chức cơ sở đảng giới thiệu, đề nghị khen thưởng, lập hồ sơ trình Thường trực Đảng ủy Khối xem xét:

+ Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 02 tập thể, 04 cá nhân điển hình trong Đảng bộ Khối có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị số 05.

+ Đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen đối với 05 tập thể, 07 cá nhân (là những tập thể, cá nhân điển hình chưa được khen thưởng ở cấp tỉnh, cấp Đảng bộ Khối trong giai đoạn từ 2016-2021 và không trùng với các tập thể, cá nhân đang đề nghị khen thưởng).

- Lựa chọn 01 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 - 2021 tham gia Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2021. Lưu ý không chọn trùng những tập thể, cá nhân đã giới thiệu trước đây và đang đề nghị khen thưởng ở trên.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và theo yêu cầu của cấp trên.

Các văn bản khác

 

 

Liên kết banner
 
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 846826